KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA / RIZA METNİ


Aşağıda, Auto Analiz Markasının tarafından “Kişisel Verilerin” ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.
 
a) Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında marka sahibi, Auto Analiz, Lisansörleri ve izin verilen iş ortakları tarafından müşterilerinin lehine işlenebilecektir. Kanun kapsamında Auto Analiz, veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.
 
b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde listelenen, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesi, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmamakla beraber temelde şunları içermektedir;
 • Kanun kapsamında Marka Sahibinin, Auto Analiz’in, Lisansörlerinin ve izin verilen iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması,
 • Marka Sahibinin, Auto Analiz’in ve Lisansörlerinin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Marka Sahibinin, Auto Analiz’in ve Lisansörlerinin insan kaynakları ve politikalarının sürdürülmesi,
 • Auto Analiz’in ve Lisansörlerinin müşterileri ile ilişkilerinin sürdürülmesi, ürün, hizmet ve kalite politikalarının yönetilmesi,
 
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla Marka Sahibi, Auto Analiz, Lisansörleri ve izin verilen iş ortakları tarafından her türlü gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
 
c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Kişisel verileriniz, Marka Sahibiyle, Auto Analiz Lisansörleriyle, izin verilen iş ortaklarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerin paylaşımı, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmamakla beraber temelde şunları içermektedir;
 • Kanun kapsamında Marka Sahibinin, Auto Analiz’in, Lisansörlerinin ve izin verilen iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması,
 • Marka Sahibinin, Auto Analiz’in ve Lisansörlerinin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Marka Sahibinin, Auto Analiz’in ve Lisansörlerinin insan kaynakları ve politikalarının sürdürülmesi,
 • Auto Analiz’in ve Lisansörlerinin müşterileri ile ilişkilerinin sürdürülmesi, ürün, hizmet ve kalite politikalarının yönetilmesi,
Kişisel verilerin paylaşılması halinde anılan tüzel kişilikler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
Auto Analiz faaliyetlerini sürdürmek ve müşterileri ile iletişiminin devamı amacıyla kişisel verilerinizi, aradaki hizmet bağı nedeni ile kendi internet siteleri, sosyal medya platformları, satış temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla markaya olan alakanız nedeniyle toplanmakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. Auto Analiz bu verilerin işlenmesinin Kişisel Verileri Koruma Kanunun 4/(2)-c ve 4/(2)-ç maddelerine uygun olduğunu ve verisi işlenenin açık rızasıyla veya 5/(2)-c maddesi çerçevesinde gereklilik bulunduğu için işlendiğini kabul ve taahhüt eder.
 
e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanunun 11.maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kanunun5. ve 6.maddeleri uyarınca, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Auto Analiz’e yazılı ve iadeli taahhütlü olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adrese gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Auto Analiz tarafından bu platformda duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular başvurunuz elimize geçtikten sonra mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu onayıyla herhangi bir ücrete tabi değildir.
 
f) İletişim Bilgileri
Açıklanan haklarınızı kullanmak için kanunun 13. Maddesi doğrultusunda gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren aşağıda indirebileceğiniz linki bulunan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.
 
Auto Analiz
 
rss